Artiklar

Här kan du läsa intressanta inlägg, nyheter och insikter från Jenkler IT AB.

Vad är systemförvaltning?

Senast uppdaterad: 2024-01-15

Låt oss börja med att definiera vad vi menar med systemförvaltning. Systemförvaltning innefattar en kontinuerlig process för att planera, utveckla, implementera, underhålla och fasa ut system som används i en organisation. Dessa system kan inkludera informationsteknik (IT), telekommunikation, verksamhetssystem och andra användbara applikationer som stödjer viktiga affärsfunktioner.

En central aspekt av systemförvaltning är att den drivs igenom hela systemets livscykel. Detta innebär att i stället för att enbart fokusera på till exempel utveckling eller underhåll så tar systemförvaltning hänsyn till hela spektrumet. Det inkluderar initial konceptualisering, design, utveckling, implementering, drift och underhåll, och till slut avveckling.

Rollen som systemförvaltare

En person som jobbar med systemförvaltning, känd som en systemförvaltare, utför många kritiska uppgifter under hela denna cykel. Rollen som systemförvaltare och jobba med systemförvaltning kan inbegripa att skapa och upprätthålla tekniska dokumentationer, genomföra regelbunden underhåll och uppgraderingar, hantera problem och incidenter som uppstår, och se till att systemet möter användarnas behov och verksamhetsmålen.

En systemförvaltare får ofta klarlägga systemets tekniska och funktionella krav, och fungerar som en bro mellan tekniska team, affärsanalysgrupper och användargrupper. De ansvarar också för att systemets livscykel hanteras effektivt, och att det lever upp till förväntningarna när det gäller prestanda, tillförlitlighet och säkerhet.

Systemförvaltningen kan vara utmanande men otroligt givande. Det kräver djup teknisk kunskap, men också förståelse för affärsprocesser och behov, förmågan att hantera komplexa projekt, och utmärkta kommunikationsfärdigheter för att fungera effektivt med olika stakeholders.

Som systemförvaltare har man också ofta det övergripande ansvaret för systemets drift. De övervakar systemets prestanda, identifierar och löser tekniska problem, och vidtar förebyggande åtgärder för att undvika framtida problem. Dessutom kan en stor del av deras arbete innebära att hantera eventuella säkerhetsrisker genom att se till att de senaste säkerhetsuppdateringarna installeras och att alla nödvändiga krypteringsverktyg och firewall-inställningar är på plats.

En del av rollen innebär att städja användare genom att tillhandahålla teknisk support när problem uppstår, och att utbilda användare för att maximera deras förmåga att effektivt använda systemet. En systemförvaltare måste också kunna hantera olika typer av mjukvarulicenser och avtal för att se till att systemet är juridiskt korrekt.

Det stora ansvaret innebär krav på hög anpassningsförmåga, eftersom systemets krav och omgivande teknik kan förändras snabbt. För att hålla jämna steg krävs det kontinuerligt lärande och utbildning. Utförandet av dessa uppgifter med skicklighet och professionalism förvandlar en systemförvaltares arbete till en nyckelfaktor för företagets framgång, eftersom välhanterade system leder till ökad produktivitet och effektivitet.

Ansvar som ligger på systemägaren

Systemägaren spelar också en central roll i systemförvaltning. Systemägaren är den som har det övergripande ansvaret för ett system och dess framgång inom organisationen. Detta kan innebära att de är ansvariga för att avgränsa och prioritera systemkrav, se till att systemet stöder verksamhetens mål och strategier, och leder och övervakar systemets utvecklings- och underhållsarbete.

Systemägaren kan behöva fatta kritiska beslut kring uppgifter som systemval, anpassningar och styrning. De måste ofta samarbeta nära med systemförvaltaren, och andra tekniska och affärsintressenter, för att säkerställa att systemet lever för att hjälpa organisationen uppnå sin föredragna framtid.

Utöver detta har systemägaren också det yttersta ansvaret för systemets budget. De övervakar kostnaderna för systemutveckling, underhåll och uppgradering, och säkerställer att de hålls inom de godkända budgetramarna. I detta sammanhang kan det också innebära att förhandla om avtal med leverantörer och tjänsteleverantörer, genomföra kostnadsanalys och investeringsbedömning, och fatta beslut om inköp och investeringar relaterade till systemet.

Systemägaren har också rollen att säkra systemets överensstämmelse med lagar och regler. Oavsett om det är dataskydd, personuppgiftshantering, eller branschspecifika regler, är det systemägarens ansvar att säkerställa att systemet är utformat och fungerar i enlighet med de tillämpliga juridiska kraven. Det kan innebära samarbete med jurister, revisorer och andra specialister för att säkerställa fullständig överensstämmelse.

Slutligen är systemägaren också den som driver visionen för systemet framåt, och prioriterar vilka förändringar eller förbättringar som behöver göras för att säkerställa att systemet fortsätter att stödja organisationens framåtsträvande mål. Detta arbete innefattar ofta att samarbeta med andra viktiga intressenter, både internt och externt, för att samla in feedback och förståelse för användarnas behov och framtida affärsbehov.

Hur är det att jobba som systemförvaltare?

Systemförvaltare har ett viktigt och utmanande yrke som går ut på att underhålla och förvalta IT-system och nätverk. Det innebär bland annat att:

  • Installera och konfigurera servrar, nätverksenheter, operativsystem och annan maskin- och programvara. Mycket handlar om att säkerställa att all teknik fungerar som den ska.
  • Övervaka system och nätverk dygnet runt för att upptäcka och åtgärda eventuella fel och avbrott. Det kräver beredskap även utanför kontorstid.
  • Uppdatera och uppgradera systemen med nya versioner och säkerhetspatchar. Viktigt för att hålla allt uppdaterat.
  • Ge support och felsöka vid problem. Användare och kollegor vänder sig ofta till systemförvaltaren vid tekniska problem.
  • Dokumentera och skapa rutiner kring IT-miljön. Viktigt för effektiv förvaltning och felsökning.
  • Planera och genomföra underhåll för att minimera störningar. Kräver god planering och organisation.
  • Arbeta nära verksamheten för att förstå behoven och anpassa IT-lösningarna.

Yrket passar någon som är tekniskt lagd, noggrann och serviceinriktad. Man får vara beredd på att arbeta självständigt och ibland under press när problem uppstår. Arbetstiderna kan vara irreguljära. Sammanfattningsvis ett omväxlande och utmanande yrke för den som gillar IT!

Systemförvaltning är ett komplext arbete som kräver bred teknisk kompetens inom många områden. Att på egen hand hantera alla delar från installationer till övervakning och support kan vara en utmaning. Många företag väljer därför att lägga ut förvaltningen på ett IT-företag som Jenkler AB. De har den expertis och de resurser som krävs för att sköta drift och support på ett professionellt sätt. Genom att anlita ett förvaltningsföretag kan man fokusera på den egna kärnverksamheten och samtidigt vara trygg med att IT-miljön är i goda händer. För många är det en klok lösning för att få en stabil och välfungerande IT-plattform.

Systemförvaltningens nyckelroller för effektivitet och framgång

Systemförvaltning är en avgörande del i att se till att organisationens system hela tiden lever upp till förväntningarna och behoven hos användare och verksamheten som helhet. Rollen som systemförvaltare och systemägare är både kritiska i denna process, med det övergripande målet att säkerhetsställa effektivitet, tillförlitlighet och framgång på lång sikt med organisationens system. Båda rollerna kräver en balans mellan teknisk expertis och affärsförståelse, och förmågan att arbeta effektivt med en rad olika stakeholders. I sin helhet, driver systemförvaltning fram en organisation mot modellering, genomförande och underhåll av system som stödjer och förbättrar verksamhetens centrala funktioner.

Av: Jenkler
←  Tillbaka